Socialt ansvar

Övergripande målsättning och strategi

Riksfärdtjänstens långsiktiga mål inom socialt ansvarstagande är att bidra till ett inkluderande samhälle där alla kan delta i aktiviteter och ha ett självständigt socialt liv. Vi ska också bidra till ett bättre samhälle genom att agera som en ansvarstagande och respektfull arbetsgivare. 

Detta uppnås genom att Riksfärdtjänsten respekterar lika värde och rättigheter och arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor. Vi erbjuder alla medarbetare en god, säker, rättvis icke-diskriminerande arbetsmiljö. 

Inom social hållbarhet, fokuserar Riksfärdtjänsten på följande:

* Att aktivt arbeta för välmående medarbetare och erbjuda en trygg arbetsmiljö

 

* Att värna om mångfald och jämställdhet i våra tjänster och för våra medarbetare

 

* Att bidra till samhällsutvecklingen och ett inkluderande samhälle genom ett aktivt engagemang