Vad är riksfärdtjänst?

Personer som har en funktionsnedsättning som medför att man inte kan resa till normala reskostnader, kan för fritidsresor t ex resor till släkt och vänner ansöka om riksfärdtjänst. Det kan vara att man måste resa med ett dyrare färdsätt än andra utan funktionsnedsättning eller att man måste ha någon med sig för att klara av resan. Ansökan ska ske till ansvarig instans i den kommun man är skriven i. Om man beviljas riksfärdtjänst så betalar resenären en egenavgift och kommunen betalar den överskjutande kostnaden.

Vad säger lagen?

En kommun skall lämna ersättning för resekostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste färdas på ett särskilt kostsamt sätt.

Egenavgifter

Vid resa med riksfärdtjänst skall resenären betala en viss avgift, den så kallade egenavgiften. Egenavgiftens storlek skall motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer.