Hur vi arbetar

Innan vi börjar arbeta med en resa krävs att en tillståndsgivare till exempel en kommun eller region beviljar resenären en riksfärdtjänstresa. Resenären kan bli beviljad att resa en eller flera resor.

 

Resebeställning

Resebeställning sker på olika sätt i olika kommuner. Oftast beställs resan via riksfärdtjänstens Kundportal av tillståndsgivaren i samband med att beslut fattas angående resan. Beslutet kan också vara ett tillstånd som gäller en eller flera resor där resenären själv sedan bokar sin resa hos Riksfärdtjänsten via telefon. Av resebeställningen eller tillståndet framgår vilket färdsätt kommunen beslutat om för resenären.

Reseplanering

Den fortsatta hanteringen av resebeställningarna skiljer sig beroende på om det gäller taxiresor eller reguljära resor, dvs tåg, flyg, buss och båt. Tåg, flyg, buss och båtresor bokas i vårt resebyråsystem där vi har fullständiga IATA-rättigheter. Vi vet på vilka flygplan och tåg olika rullstolar går att boka utifrån rullstolens storlek. Den som på grund av funktionsnedsättningen inte kan resa med flyg eller tåg får resa med taxi och specialfordon. Då samordnas resorna så resenärer som reser åt samma håll reser tillsammans. Vi använder oss av en avancerad planeringsfunktion med integrerad karta, allt kopplat till vårt egenutvecklade affärssystem.

Fakturor och Statistik

Varje månad erhåller våra uppdragsgivare statistik. Statistiken finns i Kundportalen och kan tas ut som PDF eller Excel. Man väljer själv vilken period man önskar statistik för och genererar underlagen.
Fakturor skickas med fördel elektroniskt till våras kunder. Underlagen till fakturorna finns att hämta i kundportalen. Även dessa kan tas ut som PDF och Excell. Det gör det enkelt och tryggt att kunna följa de beställningar som gjorts.
Årligen kommer dessutom den statistik som Trafikanalys kräver att finnas i Kundportalen. Vi kan även tillhandahålla servicen att leverera nödvändiga statistiksiffror direkt till Trafikanalys för att underlätta och minska våra kundkommunernas arbete.

Integrerat datasystem

En av företagets största tillgångar är vårt affärssystem som är ett integrerat administrativt system. Vi erbjuder Kundportal för bokning och uppföljning kopplat till vårt affärssystem. Våra utförare får tillgång till en Taxiportal där de hämtar sina köruppdrag och kan få annan service. Allt sammankopplat på ett säkert sätt vilket möjliggör en i det närmaste papperslös hantering.

Genom stöd från regionen inom ett EU-finansierat projekt pågår just nu ett arbete med att ta fram en Resenärsportal. Att digitaliser beställningsprocessen för resenärer med tillstånd ökar tillgängligheten. Det ger resenären utökade valmöjligheter, skapar trygghet och förbättrar processerna.