Transportörsavtal

Riksfärdtjänsten har olika typer av transportörsavtal beroende på vilket transportmedel resan ska genomföras med. Våra kunderbestående av kommuner, regioner och myndigheter bokar olika former av transporter hos oss. När det gäller taxi och specialfordonstransporter så brukar vi dela in dessa i tre olika typer av avtal. Riksfärdtjänst som är långa transporter utanför färdtjänstområdet från en kommun till en annan. Korta resor, kallade Terminalresor. Detta är mer lokala resor till och från flygplatser och tågstationer för våra resenärer där vi har bokat tåg oh flygresan. RIAK som är resa i annan kommun. Detta påminner mer om en färdtjänstresa men genomförs på en ort som resenären besöker. Nedan kan ni läsa mer utförligt om våra tre olika typer av transportörsavtal

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst som är våra långa transporter med taxi och specialfordon som avser resor med anpassade fordon. Resorna sker utanför färdtjänstområdet från en kommun till en annan. Resorna kan vara allt från 2 mil till mer än 60 mil. Snittresan för riksfärdtjänst ligger omkring 15 mil. Resenärerna kan resa alla dagar i veckan.

Vi på Riksfärdtjänsten Sverige AB planerar resan och levererar ett färdigt köruppdrag/bokning till transportören. Köruppdragen får transportören tillgång till via Taxiportalen vanligtvis fem arbetsdagar innan det ska genomföras.

Läs mer

Terminalresor

Terminalresor/Korta resor är anslutningsresor till tåg och flyg som Riksfärdtjänsten Sverige AB har bokat i sin resebyråverksamhet. I normalfallet understiger reslängden 30 kilometer. Dessa resor utförs normalt av samma transportör som har avtalet för riksfärdtjänstresor genom ett tilläggsavtal.

Vi på Riksfärdtjänsten Sverige AB planerar resan och levererar ett färdigt köruppdrag/bokning till transportören. Köruppdragen får transportören tillgång till via Taxiportalen.

Läs mer

RIAK

RIAK är resa/färdtjänst i annan kommun, vilket är lokala resor som inte sker på resenärens hemort. Resenärerna får biljetter utställda för den kommun de ska resa i. Av biljetten framgår vilka taxibolag Riksfärdtjänsten har avtal med och som resenären ringer till för att beställa sin bil. Taxiföretaget kör resenären och tar emot RIAK-biljetten samt tar ut egenavgift enligt instruktionerna på biljetten. Resterande belopp redovisas till Riksfärdtjänsten via Taxiportalen.

Läs mer