Miljömässigt ansvar

Övergripande målsättning och focus

För att bli ett hållbart företag på riktigt har Riksfärdtjänsten identifierat det område där vi har störst miljöpåverkan. Detta är: koldioxidutsläpp från transporter för taxi och specialfordon. Svenska Taxiförbundet redovisade i sin rapport Branchläget 2022 att andelen taxifordonen som drivs med alternativa bränslen ligger stadigt omkring 30%. Det framgår av rapporten att antalet elbilar senaste året ökat med 55%. För varje år så registreras allt fler miljöfordon hos taxiföretagen. Flera av våra utförare har så mycket som 100% miljöfordon i personbilsflottan och specialfordon tankas på HVO. Riksfärdtjänstresorna står för mindre än 0,4% av alla färdtjänstresor och det ger oss små möjligheter att påverka taxibolagens fordonspark i Sverige. Riksfärdtjänsten fokuserar därför på det vi kan påverka, vilket är minskade utsläpp genom samplanering.

Riksfärdtjänstens många kunder över landet ger oss stora möjligheter att minska koldioxidutsläppen genom att resenärer från olika kommuner reser tillsammans. Fordonen kan se olika ut över landet men det viktigaste för oss är att färre fordon används vilket minskar utsläppen av koldioxid,  slitage på vägar och de föroreningar detta medför. Självklart använder vi de miljöfordon som utförarna erbjuder.

Riksfärdtjänstens långsiktiga miljömål är att ge upphandlande myndigheter och kommuner bättre förutsättningar att ställa effektiva miljökrav i upphandlingar för att bidra till att våra kunder ska kunna nå sina miljömål. Vi har därför utvecklat en beräkningsmodell och ett verktyg för att kunna redovisa den procentuella koldioxidbesparingen som vår samplanering bidrar till. Redovisat dels för den enskilda kunden men också Riksfärdtjänstens totala koldioxidbesparing genom samplanering. Våra kunder får tillgång till detta verktyg via den Kundportal vi tillhandahåller. Vi förväntar oss en generell koldioxidbesparing på omkring 15% genom det arbete Riksfärdtjänsten gör med samplanering.  

Inom miljö, fokuserar Riksfärdtjänsten på följande:

* Främja användning av miljöfordon hos utförarna och aktivt följa den utveckling som sker på marknaden

 

* Samordna resor på ett för resenären respektfullt sätt, skapa medvetenhet hos resenären om de miljövinster samplanering ger

 

* Hålla våra kunder informerade om de miljövinster samplanering ger och skapa förutsättningar för våra kunder att nå sina miljömål