Transportörsavtal med Riksfärdtjänsten

Riksfärdtjänsten har olika typer av transportörsavtal beroende på vilket transportmedel resan ska genomföras med. Våra kundkommuner bokar olika former av transporter hos oss. När det gäller taxi och specialfordonstransporter så brukar vi dela in dessa i tre olika typer av avtal.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst som är våra långa transporter med taxi och specialfordon som avser resor med anpassade fordon inom lagen för riksfärdtjänst. Resorna sker utanför färdtjänstområdet från en kommun till en annan. Resorna kan vara allt från 2 mil till 60 mil. Snittresan för riksfärdtjänst ligger omkring 15 mil och sker alla dagar i veckan.

Vi på Riksfärdtjänsten Sverige AB planerar resan och levererar en färdig bokning/körorder till transportören.

Terminalresor

Terminalresor/Korta resor är anslutningsresor till tåg och flyg som Riksfärdtjänsten Sverige AB har bokat i sin resebyråverksamhet. I normalfallet understiger reslängden 30 kilometer. Dessa resor utförs normalt av samma transportör som har avtalet för riksfärdtjänstresor genom ett tilläggsavtal.

Vi på Riksfärdtjänsten Sverige AB planerar resan och levererar en färdig bokning/körorder till transportören.

RIAK

RIAK är resa/färdtjänst i annan kommun, vilket är lokala resor som inte sker på resenärens hemort. Resenärerna får biljetter utställda för den kommun de ska resa i. Av biljetten framgår vilka taxibolag Riksfärdtjänsten har avtal med och som kunden ringer till för att beställa sin bil. Taxiföretaget kör kunden och tar emot RIAK-biljetten samt tar ut den egenavgift enligt instruktionerna på biljetten. Resterande belopp redovisas till Riksfärdtjänsten via en enkel internetsida.